Molen Onbekend: Diverse molennamen

, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
Onbekend: Diverse molennamen
modeltype
Onbekende windmolen
functie
bouwjaar
toestand
zoekplaatje
Ten Bruggencate-nr.
oude dbnr.
V11628
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
plaatsaanduiding
gemeente
Fryslân
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
zoekplaatje
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis

In het Fries Molenboek van 1971 staan enkele namen van Friese molens, die wij tot nu toe niet hebben kunnen thuisbrengen. De molens zijn vermoedelijk al wel zonder naam, of onder een andere naam, in een van de databases opgenomen.
Wie helpt ons om deze namen aan een verdwenen of nog bestaande molen te koppelen?
Er waren meer onbekende namen, de geïdentificeerde hebben we uit de lijst gewist.

Industriemolen:
De Suipenbrismolen, Sneek

Poldermolens:
Eelkemone, Garijp
Knjilles Sikkes moontsje, Garijp
Manne mole, Swichum
Rindertomme mone, Klooster Anjum
De Platsmolen, St. Jacobiparochie
De Reade mone, IJlst (dbnr. 8520?)
De Swarte mone, Offingawier
De Swarte mone, Warga (dbnr. 11613 ?)
De Swarte mone, St. Jacobiparochie (dbnr. 482 ?)
De Wite mone, Rauwerd
De Wite mone, Warns
De Vooruit, Roodkerk
De IJver, Wypkepolder, Tietjerk
Nooitgedacht, Nijega
Welgelegen, Birdaard
Spoorzigt, Tietjerk
Geduld, Allingwier
Het Stadhuis, Oudega
Onverwacht, Wirdum
Zeldenrust, Hardegarijp
De Vlugge, Hardegarijp
De Vlugge, Hallum
De Storm, Vrouwenparochie
Met Alle Winden, Oudeschoot
De Pijl, Oudeschoot
De Droger, Buitenpost
Onze Vlieger, Wijns
Wildevlucht, Bakhuizen
Von Bismarc, Oostermeer

De molen "Von Bismarc" bij Oostermeer stond in een in 1866 ingerichte polder die uitwaterde op de Witveenster Lits (die ten zuiden ervan lag). Hij had een vlucht van 6,50 meter.
Bron: Prov. Archief 1813-1922, inv.nr. 3004.
Vermoedelijk dbnr. 17098 ?


David, Hardegarijp
Lytse David, Oudeschoot
Lytse David, Wartena
Greate Sibe, Giekerk
De Jonge Jan (Kooipolder), Rinsumageest
De Grote en de Kleine Aap, Jutrijp (dbnrs. 10852 en 12912 ?)
De Meerkoet, Het Heidenschap
De Zwaan, Hardegarijp
Zwaantje in 't Zwart, Molkwerum
De Haan, Tietjerk
Het Haantje, Tietjerk
De Kleine Valk (Jan Hendrikspolder), St. Jacobiparochie
De Klaver, Kimswerd
De Vliegende Donderbout (Jankespolder), St. Jacobiparochie

Met vriendelijke groet,
de redactie.