Molen Grutterij van Cornelis de Bondt, Zwijndrecht

Zwijndrecht, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Grutterij van Cornelis de Bondt
modeltype
rosmolen
functie
grutmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
16618
oude dbnr.
V16618
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Zwijndrecht
plaatsaanduiding
Veerplein 4
gemeente
Zwijndrecht, Zuid-Holland
streek
Zwijndrechtse Waard
kadastrale aanduiding 1811-1832
Zwijndrecht A (2) 113 Cornelis de Bondt, grutter
geo positie
X: 104637, Y: 425758
N: 51.81816, O: 4.65677

constructie

modeltype
rosmolen
krachtbron
spierkracht
functie
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
Nieuwe Rotterdamsche courant, 23 dec 1856
"Openbare Verkooping Te Zwijndrecht, ten Huize en Herberge van M. DE Bondt aan bet Marktveld , ten overslaan van den Notaris WOUTER DIRK NIBBELINK, residerende aldaar, in tegenwoordigheid van den Edel-Achtbaren Heer Kantonregter te Dordrecht, bij veiling op Woensdag den 2lsten Januarij 1857 en bij Afslag op Woensdag den 28sten Januarij 1857, beide dagen 's namiddags ten 5 ure. van: Een ongemeen groot, hecht, sterk en bijzonder welgelegen HUIS en ERF, ingerigt tot Grutterij, slaande en gelegen te Zwijndrecht aan het Marktveld, get. B 8, Kad. sectie A No. 113. Gemeld Huis is voorzien van onderscheidene VERTREKKEN , behangen en onbehangen , Stookplaatsen , Kasten en verdere GEMAKKEN, tot de bewoning vereischt. Voorts ingerigt. lot eene in volle werking zijnde Grutterij , welke met het beste succes daarin wordt uitgeoefend en sedert jaren een belangrijk debiet, oplevert, terwijl hetzelve door den gunstigen stand, de ligging en solide betimmering van het een en ander zich bijzonderlijk aanbeveelt. Grondlasten over 1856 ƒ30.30. Te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen. Nadere onderrigting te bekomen, zoo ten Kantore van den Heer H. VAN DER HEIJDE, Practizijn en Commissionair te Dordrecht, a.s van gemelden" Notaris NIBBELINK."

Nieuwe Rotterdamsche courant, 24 dec 1856
"De Schuldeischers, Bevoorregte, Pand- of Hypotheek bebbende daaronder begrepen, in het Faillissement van CORNELIS DE BONDT , Grutter, Winkelier en Koopman, wonende te Zwijndrecht, worden opgeroepen, om in Persoon of bij behoorlijk gemagtigde . te verschijnen op Dingsdag den 30sten December 1856, des middags ten 12 ure, in de Gehoorzaal der Arrondissements-Regtbank te Dordrecht, ten einde hunne vorderingen te doen verrifiëren, en daartoe drie dagen bevorens de bewijzen hunner vordering bij één der Ondergeteekenden in te leveren. De Curators in voorn. Faillissement, Mr- J. J. DE HEDS, Advoe. D. W. HORDIJK , Proc."

De Dordrechtsche courant, 20 jan 1857
"OPENBARE VERKOOPING , Te Zwyndrecht, ten Huize en Herberge van M.-de Bondt,
aan het Marktveld, ten overstaan van den Notaris WOUTER DIRK NIBBELINK, residerende aldaar, in tegenwoordigheid van den Edel­-Achtbaren Heer Kantonregter te Dordrecht, bij Veiling op Woensdag, den 21 Januarij 1857 en bij Afslag op Woensdag, den 28 Jauuarij 1857, beide dagen 's namiddags ten 5 ure, van:
Een ongemeen groot, hecht, sterk en bijzonder welgelegen HUIS en ERF, ingerigt tot GRUTTERIJ, staande en gelegen te Zwijndrecht, aan het Marktveld, get. B 8, Kad. Sectie A no 113.
Gemeld huis is voorzien van onderscheidene Vertrekken, behangen en onbehangen. Stookplaatsen, Kasten en verdere gemakken tot bewoning vereischt. Voorts ingerigt tot eene in volle werking zijnde Grutterij, welke met het beste succes daarin wordt uitgeoefend en sedert jaren een belangrijk debiet oplevert, terwijl hetzelve door den gunstigen stand, de ligging en solide betimmering van het een en ander zich bijzonderlijk aanbeveelt.
Grondlasten over 1856 f 30.30. Te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen. "

Nieuwe Rotterdamsche courant, 13 mei 1857
"Faillissement
De rangregeling in den Faillieten Boedel van Cornelis de Bondt, Grutter, Winkelier en Koopman te Zwijndrecht, met de daartoe behoorende bescheiden, is, ter inzage der belanghebbenden, gedurende veertien dagen na heden, nedergelegd ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te Dordrecht
De Curators, Mr. J.J. de Reus
D.W. Hordijk"