Molen De Vriendschap, Den Haag

Den Haag, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Vriendschap
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Vriendschap via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
11713
oude dbnr.
V1282
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 11713 De Vriendschap (Den Haag)

locatie

plaats
Den Haag
plaatsaanduiding
voorheen aan de Gromweg, een zandweg in het verlengde van Marcelisslop
gemeente
Den Haag, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
Scheveningen
streek
Haaglanden
geo positie
X: 79185, Y: 458202
N: 52.10686, O: 4.28052

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier op vierkante onderbouw
inrichting
5 koppel stenen
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
geschiedenis
In 1837 wordt door de Rotterdamse meestertimmerman en molenmaker Roelof van Schaick deze molen gebouwd.
De molen werd het eerst bemalen door B. Pronk in oktober 1837.
De korenmolenaar Frank Burgersdijk koopt de molen en verkrijgt daarop van Roelof van Schaik in december 1837 een hypotheek van Fl 14.000,00. Frank woont met vrouw en vijf kinderen in de molen.

Vermoedelijk kan F. Burgersdijk in 1854 niet meer aan zijn verplichtingen voldoen want de molen wordt publiekelijk geveild.

Nieuwe Rotterdamsche courant, 26 juli 1854
In de afgeloopen nacht is de bliksem ingeslagen in den molen van den korenmolenaar F. Burgersdijk, bij Scheveningen.

Op 28 maart besloot de Gemeenteraad tot aankoop van de molen over te gaan en deze publiekelijk te verhuren.
Op 16 april 1855 wordt de molen aan molenaar C.H.B. Korver verhuurd, voor de tijd van 6 jaar tegen fl 830,00 per jaar.
Molenaar Korver heeft het malen niet volgehouden, want al in 1856 vraagt hij de Gemeente Raad om van zijn verplichtingen ontheven te worden.
Toestemming wordt hem in 1857 door B&W verleend, waarna de molen ondershands wordt verhuurd aan H. van Duijne.

Algemeen Dagblad, 5 juni 1856
De regering heeft een nieuw wets-ontwerp aan de leden van de Tweede Kamer gezonden, strekkende tot onteigening van percelen voor de verlenging van het kanaal van 's Gravenhage naar Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, begeleid door eene toelichtende memorie. De onteigening wordt voorgesteld van het punt, waar thans die vaart eindigt, tot aan den Gromweg, nabij den korenmolen te Scheveningen.

Algemeen Handelsblad, 15 juni 1858
In eene der voornaamste Steden der Provincie Zuid-Holland is TE HUUR of TE KOOP: Een nog weinige jaren geleden geheel nieuw gebouwde Steenen Wind KORENMOLEN, voorzien met 5 paar Koppelsteenen, welke aan alle vereischten van den tijd kunnen voldoen en waar heden nog een Gemaal op is van p.m. 1000 Zak Tarwe en 290 Zak Rogge pe maand. Des verkiezende kan men de helft der Koopsom als 1ste Hijpotheek op denzelven gevestigd houden. Gebr. van Langenhuiysen te 's Gravenhage.

De molen heeft bestaan tot 1861, in welk jaar hij bij een brand verloren ging.

In het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage van donderdag 17 januari 1861 stond een flink artikel over deze brand.
De brand brak uit om half negen 's-avonds en zette de molen in korte tijd in lichterlaaie.
Ondanks de inzet van de brandweer, militaire brandweer, politie, schutterij en omwonenden kon alleen de paardenstal en de hooischelf behouden worden. Afgezien van bevroren handen en oren van enkele brandblussers waren er geen persoonlijke ongelukken.
Het gezin, man, vrouw en negen kinderen kon in veiligheid gebracht worden. Ook Koning Willem III was bij de brand aanwezig en schonk naderhand aan de berooide molenaar van Duijne een bedrag van fl 200,00.
Een veiling om de restanten van de molen te verkopen vormde op 22 januari 1861 het definitieve einde van de molen 'De Vriendschap' op Scheveningen.

'Openbare verkoping van afbraak
Men zal op Dinsdag, den 22 januari 1861 des voormiddags ten elf ure, nabij de Renbaan te Scheveningen, ten overstaan van den Deurwaarder A.L. Wieckert, publiek รก contant verkoopen, de Afbraak van den aldaar afgebranden Molen, De Vriendschap bestaande in het ondergedeelte van den Molen, de Stal, een gemetselde 4 roeds Hooiberg, een IJzeren Molenas (ongeschonden), eenig IJzerwerk; Hout en meer: alles aldaar te zien daags te voren van 10 tot 4 ure.'

De vermoedelijke oorzaak van de brand zou geweest kunnen zijn, dat er een paar vonken uit de schoorsteen op het rieten dak terecht gekomen zijn, die daar vlam hebben gevat.

de tekst is een samenvatting van de door de heer H. Nieuwenhuis samengestelde publicatie. Hij heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de molen.

aanvullingen

trivia
Op de plaats waar de molen stond, staat nu de bibliotheek.