Molen van Kuipers / Molen van Belt (voorganger), Coevorden

Coevorden, Drenthe
v

korte karakteristiek

naam
Molen van Kuipers / Molen van Belt (voorganger)
modeltype
Onbekende windmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
08094
oude dbnr.
V5692
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Coevorden
plaatsaanduiding
Molenstraat, de N.zijde van de stad, binnen de vestingwal
gemeente
Coevorden, Drenthe
kadastrale aanduiding 1811-1832
Coevorden D (2) 589 KZ. Klaas van Tarel en consorten, molenaar
geo positie
X: 246466, Y: 520415
N: 52.66350, O: 6.73924

constructie

modeltype
Onbekende windmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
versieringen
In het jaar 1869 volgde de herbouw van deze molen, in de vorm van een stellingmolen.
Op een gevelsteen was te lezen:


'Anno 1751 H.B. Door ISMK 1869'afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
herbouwd
geschiedenis
Provinciale Drentsche en Asser courant, 04-08-1855

Wy worden verzocht, nog het onderstaande berigt omtrent kei inslaan van den bliksem in den molen le Coevorden mede if deden:

In den namiddag van den 21 j.l. sloeg de bliksem in dé roe of vleugel van den koornmolen des heeren K. van Tarel te Coevorden;
langs de roe drong hij bij de kap van de as naar binnen, het deurtje naast de laatste verbrijzelende. Bij de hals van de as, na vooraf de kop der as te barsten te hebben geslagen, moet de straal zich iv tweeen hebben verdeeld, loopende het eene gedeelte langs de as, waarvan een stuk word afgebroken, tot nagenoeg in het midden der as, sprong van daar op een stijl, welke gescheurd werd, en voorts naar beneden, na vermoedelijk vooraf de ring , waarop de kap draait, de korte spruit en de windpeluw te hebben verbrijzeld; vandaar moet hij op de tweede zolder zijn doorgedrongen en uitweg gezocht en gevonden hebben door de planken, welke afgeslagen zijn; de glazen, die voorzigtigheidshalve gesloten waren, zijn sluk geslagen. liet andere gedeelte der bliksemstraal moet dadelijk bij de hals van de as eene opening tusschen den zolder en de molenwand hebben gevonden — thans nog zigtbaar — en langs eene stijl, die in brand raakte, mede op de derde zolder zijn gekomen, en vandaar langs diezelfde stijl gansch naar beneden in den molen, waar zij een stikkenden zwaveldamp achterlatende, een uitweg boven de groote deur zocht door het afscheuren en verbrijzelen van eene menigte planken.
Daar, namelijk beneden in den molen, bevonden zich op het oogenblik des ongevals, de molenaar Schoe, zijn zoon Lucas, de zoon des eigenaars Weggeman van Tarel en de bakker H. Luik. Een oogenblik na de uitbarsting, zagen zij door de windgaten heen brand op een der zolders; zonder te bedenken in welk gevaar hij zich begaf, ijlde Lucas Schoe naar boven, snelde ook even spoedig weder naar beneden, toen hij ontdekt had, waar de brand was, om water aan le halen. Up de molenwerf ontmoette hem de timmerman Van Rozeman, die reeds met water kwam aandragen. Hij met nog eenige andere werklieden, welke in de nabijheid aan den arbeid waren, hadden uit den damp, die uit den molen sloeg, reeds opgemaakt, dat daar brand was. Vliegend snellen zij nu naar boven en blusschen, door nog meer aangebragt water, nog tijdig den brand, zoodat door het kloek beslaan en de tegenwoordigheid van geest van genoemden Lucas Schoe, later geholpen door Jan Rozeman verhinderd is, dat de molen in brand geraakte, waardoor grootere schade aan de Haagsche Brandwaarborgmaalschappij is voorkomen , en de belendende huizen builen gevaar geraakten. Beiden verdienen eene eervolle vermelding en nog meer.