Molen De Eendracht / De Eendragt, Ballum

Ballum, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
De Eendracht / De Eendragt
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06505 i
oude dbnr.
V5469
Meest recente aanpassing
| Conversie

locatie

plaats
Ballum
plaatsaanduiding
vh waar de Looweg de Griemiddelweg kruist,
gemeente
Ameland, Fryslân
streek
Ameland
kadastrale aanduiding 1811-1832
Ballum B (3) 9 Douwe Kornelis Molenaar, landbouwer
geo positie
X: 174038, Y: 606417
N: 53.44366, O: 5.67372

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
afgebroken
geschiedenis
De molen staat al aangegeven op de kaart van Cornelis Anthonisz uit 1558. De molen bewesten Ballum fungeerde tevens als baken voor de scheepvaart.
Uit 1573 is ook een vermelding van de molen bekend.
Pieter Everts ontving in 1596 uit handen van de Heer van Ameland octrooi voor zijn korenmolen te Ballum. Bij die gelegenheid werd het tevens aan ieder ander verboden om een molen te bezitten.
In 1671 was Foppe Dixsen met zijn vrouw Stijntie Gerritsdr. eigenaar van het bedrijf, dat hij in genoemd jaar voor ƒ 4000 van de hand deed aan Claes Sijbes en diens echtgenote Trijntie Buwesdr. te Nes.

De oude molen van Ballum heeft helaas de tand des tijds niet kunnen weerstaan. In de stukken vinden wij in 1834 Douwe Cornelis Molenaar als de eigenaar. Toen Willem Hendriks de Boer en Jan Kornelis Sorgdrager uit Hollum in 1834 vergunning vroegen om in dat dorp ieder een korenmolen te mogen stichten, kwam Molenaar met het laatstelijk in 1777 vernieuwde octrooi voor den dag, waarin was bepaald, dat slechts in Ballum een korenmolen aanwezig mocht zijn. Het stuk werd geldig bevonden en hij slaagde er in om zich concurrentie in het naburige dorp van het lijf te houden. In 1836 was J.C. Molenaar de eigenaar.

De zaken schijnen echter in die jaren in Ballum niet al te best gefloreerd te hebben, want de molen verviel zienderogen. Molenaar was onmachtig of niet van zins om daarin verandering te brengen. Bovendien klaagden zijn klanten, dat zij vaak niet bij hem terecht konden om hun graan te laten malen omdat hij schitterde door afwezigheid.

Toen dan ook Job Dirks Visser in 1840 een nieuwe poging waagde om in Hollum een molen te doen verrijzen, en de Commissaris des Konings aan Grietman en Assessoren hun opinie vroeg, voerde dat College dan ook bovenstaande bezwaren in hun antwoord aan en adviseerden gunstig op het rekest van Visser. Pogingen van Molenaar om wederom door gebruikmaking van het octrooi de plannen te torpederen, mislukten. "Zonder in beoordeling te treden in hoeverre gedacht octrooi nog geldende kan zijn, voelen wij ons overtuigd, dat de oprichting eener koren- en pelmolen te Hollum........ wenselijk ware, te meer daar in alle gevalle het bedoeld octrooi bij eventuele verkoop van de molen te Ballum, waartoe de eigenaren, naar wij stellig onderricht zijn, binnen korten tijd zullen overgaan, van zelve zoude vervallen," aldus de Grietman in zijn brief van 6 februari 1840 aan de Commissaris des Konings.

Leeuwarder Courant 26 maart 1841
* De molen van Ballum is in 1841 verkocht
Volgens het notarieel archief verkochten Jacob Cornelis Molenaar (landbouwer te Ballum), Orsel Cornelis Molenaar (te Hollum, gehuwd met Arjen Arjens Nobel), Douwe Cornelis Molenaar (molenaar te Hollum), Foppe Cornelis Molenaar (landbouwer te Ballum) en Dirk Douwes Metz (landbouwer te Ballum) op 10 april 1841 de molen voor ƒ 1225,= aan Willem de Boer (landbouwer te Hollum) en Job Dirks Visser (koopman te Hollum). Het is wel waarschijnlijk dat niet tot 1842 is gewacht om de molen af te breken, temeer daar het bedrijf kennelijk in Hollum werd voortgezet omdat D.C. Molenaar daar werkte.
Informatie van Dick Bunskoeke, 10 december 2008
NB In het artikel in De Utskoat nr. 40 staat wel 1842 als sloopjaar.
de Redactie

Misschien heeft Boelens door het octrooi opnieuw ter tafel te brengen alleen maar gepoogd de prijs bij eventuele verkoop hoog te houden. Die verkoop vond reeds een jaar later plaats en de nieuwe eigenaar Willem de Boer uit Ballum, liet "De Eendracht" in 1842 [moet zijn 1841] slopen en maakte daarmede een einde aan de eeuwenoude molentraditie van Ballum.

*Dordrechtsche Courant 8 maart 1842
Berigt aan zeevarenden.
De directeur-generaal van marine, Ontvangen hebbende een berigt van den heer staatsraad gouverneur van Vriesland, in dato 15 dezer, n°. 194/1398; Gelet op het rapport van den vice-admiraal, inspecteurgeneraal over het loodswezen in dato 22 dezer, n°. 408; Brengt ter kennis van alle zeevarenden of daarbij belang hebbenden, dat de korenmolen van Ballum, op het eiland Ameland, welke den zeeman veelal tot een verkenningsmerk van het eiland strekte, onlangs is afgebroken en mitsdien op dat verkenningsteeken niet meer te rekenen is.
's Gravenhage, den 25 februarij 1842.
Informatie van Jaap de Vries, 25 februari 2009

Bronnen:
- Noord-Oost-Friese korenmolens en hun molenaars, W.T. Keune, 1970.
- Kloosters, torens, kerken en molens op Ameland, schrijver en jaar onbekend. Verzameling H. van der Kaay.
- Het molenbestand in Friesland, een overzicht van het aantal der industriemolens in Frl. tot 1900, art. door drs. D.M. Bunskoeke in De Utskoat nr. 40, dec. 1985.
MHO

* Voorouders van mij waren molenaar op deze korenmolen: Cornelis Jacobs Molenaar en Jan Cornelis Molenaar.
Informatie van Hanneke Heerema, 20 november 2007

aanvullingen

trivia
De molen stond al op een oude zeekaart uit 1585, gemaakt door Albert Haeyen uit Haarlem met de titel: 'Besctijbighe van de Ooster ende Wester Eemsen, midsgaeders de Scolbach ende Amelander gadt, met haere gronden hoe men se wachten sal.

de ligging was: tussen Ballum en Hollum waar de Looweg de Griemiddelweg kruist, niet ver van de Galgedobbe en Galgesloot, op een hoger gelegen stuk land dat nu nog het Molenaarshiem heet.