Molen Uythofsmolen /Uithofsmolen (3e), Den Haag

Den Haag, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Uythofsmolen /Uithofsmolen (3e)
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06498 p
oude dbnr.
V95
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 06498 p Uythofsmolen /Uithofsmolen (3e) (Den Haag)

Foto Henk van Steenbergen(†) , opnae 24 april 2006

locatie

plaats
Den Haag
plaatsaanduiding
Tegenover het Wenpad aan de Wennetjessloot.
gemeente
Den Haag, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
's-Gravenhage
streek
Haaglanden
kadastrale aanduiding 1811-1832
Loosduinen D (1) 107 De Uithofs Polder
geo positie
X: 76587, Y: 449584
N: 52.02905, O: 4.24458

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1913 verbrand en gedeeltelijk afgebroken Het molenrestant is gesloopt op 21 juli 2017
eigendomshistorie

Molenaars, Molenmeesters en bewoners van de molen aan de Wennetjesloot 
in de Uithofspolder. 

Molenaar 
Maarten Claasz van der Voort x 12-11-1746 Adelij Thomasd Brouwer wonende grote Uithofspolder als watermolenaar in 1742 

Molenaar 
Nicolaas Maartenz Klaas) van der Voort * 29-10-1749 Monster + 10-3-1836 Loosduinen x Wilhelmina van Kampen verdient aan maalloon en arbeidsloon de som van f 94,- - 01 voldaan 29 juni 1810 

Molenmeester 
Arrij Janz van der Marel * biedt rekeningen aan als molenmeester op tuythof moole in 1804 tot 1809 d.d 15 juni 1810 

Molenmeester 
Pieter Hofstede biedt een rekening aan als moolenmeester van uijthof polder julij, august 1810. 

Molenaar 
Meindert van der Kleij * ca 1779 Monster + 15-3-1847 Loosduinen 
X 23-10-1819 Maria van Leeuwen 
molenaar op 't Groote Uythof aan het begin van de 19e eeuw (lijst van gepatenteerde) 

Molenaar sinds 1833 
Adrianus van der Voort * 16-12-1792 Monster + 10-3-1867 Loosduinen 
X 20-4-1833 Aleidis (Aaltje) van der Tuin, 9-7-1810 + 4-7-1846 

Molenaar 
Johannes Helderman * 18-2-1811 + 27-2-1865 
Op 13 juni 1866 is er een verkiezing van de molenmeesters om in plaats van Johannes Helderman welke is overleden een andere molenaar te verkiezen. 

Molenaar 
Johannes Annecletis de Brabander *13-7-1836 Monster + 13-10-1876 Loosduinen. 
X 11-11-1864 Margaretha van der Voort. 
Vanaf 14 mei 1868 tot aan zijn dood in 1876 
Was hij molenaar op de molen . 

Molenaar 
Arie van der Arend * knecht op de Watermolen op den Wippolder werd na de dood van Jan de Brabander molenaar op molen na 1876. 

Molenaar en later bewoner 
Jacobus van Zeyl *23-1-1856 X 24-5-1884 Petronella Maria van Dorp, molenaar op 36 jarige leeftijd vanaf 1889, Hij huurde de molen na 1909 tot zijn dood, 16 maart 1940 te Loosduinen. 

In 1913 zijn de wieken 'op hol geslagen', waardoor de molen in brand vloog. 

Arie Barendrecht huurde de molen vanaf 1940 
tot 1953 beroep; schilder hij woonde daar met zijn gezin. 

L.P.van der Meer veehouder huurde het perceel op 8 november 1954 tot en met 20 januari 1968 

Leonardus Petrus van Son rijwielhandelaar te 's Gravenhage, koopt de molen 25-3-1868 van het bestuur van de Uithofspolder. 
Sectie L nummer 313 groot negen aren en vijftig centiaren voor f.12.500.00 

Meijnder Dammers directeur en mw A.W.R.M. Muddinghoff eigenaresse van een uitzendbureau. Kopen de molen en verkopen de molen 1982 

De heer J.W. van Onselen en mevr. R.I. van Onselen- Kiliam kopen de molen. Op 25 juni 1982 is het taxatie rapport gedateerd. 
Uithoflaan 36 te 's Gravenhage. 
Wonen tot op heden in de molen. 

geschiedenis

In de Uithofspolder

Volgens de stukken van J.E.J. Geselschap is de polder vermoedelijk genoemd naar de Uithof van het klooster ter Lee te Warmond. 
Hij vermeldt dat uit de omstandigheid dat de kaart van Delftland door Floris Baltasars (1611) de Uithofspolder en de Zwarte Polder niet vermeld heeft Teixceira de Mattos afgeleid dat deze polders toen nog deel uitmaakten van de West Eskampplolder. Ten onrechte evenwel; de Uithofspolder, ook (West)-Lozerdijkse polder genaamd, had reeds lang een molen, welke op genoemde kaart is aangegeven.
In 1526 verleenden Hoogheemraden van Delftland toestemming aan de confessor van Loosduinen, vertegenwoordigende de ingelanden van de Lozerdijkse polder, om een achtkante watermolen in plaats van de wipmolen te stellen. In 1909 werd de bemaling door de Eskamppolder overgenomen. De Zwartepolder of Kleine Uithofpolder werd in 1651 van de Uithofspolder afgesplitst.

Besteck in 1735 van een Steene water molen.
Bestek en Conditien waar naar de Heere Eijgenaaren mitsgaders de bruijkers van de Landen gelegen in 't Uijthof polders gelegen onder Monster voorneemens zijn te besteeden het maaken van een steenen Waetermolen, oftewel alle het houtwerk daar toe nodig en zal moeten gesteld worden ter plaatze waar de oude moolen heeft gestaan alles zoals hier agter naar zal werden uijtgedrukt.

Copie 1735 besteck van het timmerwerck van een nieuw Steenewaetermolen in t’Uijthoffpolder geleegen onder de ambachte van Monster.

Copie 1735 besteck van het metselwerck van een nieuwe Steenewaetermolen in t’Uijthoffpolder geleegen onder de ambachte van Monster.


Op 11 maart 1875 wordt door het bestuur van de Uithofspolder een verzoek ingediend bij de GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID HOLLAND op 13 mei 1884 wordt de vergunning verleend door de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland.
In een schrijven Vrij van Zegel ingevolgen van een Koninklijk Besluit van 4 november 1875 worden de voorwaarden bekend gemaakt .

Zie deze akten.
De beschrijving en de tekening van het stoomgemaal zijn bekend onder sectie L onder nummer 130 ten dienste van de Uythofspolder

Omschrijving en constructie van het stoomgemaal.
Aan de Wensloot in den Uijthofspolder te Loosduinen werd de rekening van het stoomgemaal in rekening gebracht;
Gebouw met fundatie van steen met zink afgedekt dienende tot stoomgemaal en machinistwoning met annex ketelgebouw van dezelfde constructie f. 2300.00
De ijzeren schoorsteen f. 600.00
De stoommachine met fondatie en ketel met bemetseling f. 5000.00
De steenkolenloots van hout op stenen voet met pannen doek f. 200.00
Een gebouwtje van steen met pannen dienende tot gemengd gebruik f. 700.00
Totaal de somma van ACHT DUIZEND ACHT HONDERD GULDEN f. 8.800.00

Aldus gecontracteerd 27december 1884
Ingeschreven in het grootregister La ,F Fo.77
No 1892
Getekend door het polderbestuur Uithofspolder
M.v.d. Voort voorzitter
H.W.Metman secretaris

In de Herberge van Hendrik Delfgauw te Poeldijk wordt op den 25ste 1867 wordt. Twee aan elkander gelegen perceeltjes erf, tuin en bleekveld met koestalletje, varkenshok en verder getimmerte, behalve de watermolen met aanbehoren. Alles gelegen in den Uithofspolder onder te Gemeente Loosduinen bekend in sectie D. onder de Nommers 106-106-109
1 huis 2 tuinen in totaal 8 roeden en 23 ellen. De verkoper enerzijds was Theodorus van Paassen tuinier wonende te Poeldijk gemeente Monster.
En ter andere zijde;
Jacob Hofstede, Martinus van der Voort, beide bouwlieden wonende onder Loosduinen en Pieter Goeijenbier Jacobszoon tuinier wonende te Poeldijk voornoemd in hunne hoedanigheid de eerste als voorzitter, de laatste als leden van het bestuur van den Uithofspolder onder Loosduinen.
Met recht van voetpad over de kadastrale percelen- sectie D nummers 110-112-113 naar en van het perceel nummer 114 alle aan de verkooper toebehorende en uitkomende aan de zoogenaamde Uithofslaan.

Volgens het verslag van Koos van Leeuwen in de Poeldijker 11 december 1996 “Een praatje bij een plaatje” werd Jacobus (Koos) van Zijl in 1889 op 36 jarige leeftijd, molenaar op Watermolen aan het Wennetjespad.
Jacobus van Zijl veehouder te Loosduinen tekende een huurcontract van het bestuur van den Uithofspolder, waarvan de voorzitter was Petrus Adrianus Hofstede te Loosduinen en secretaris Antonie Johannes Verhoeven te Wateringen. d.d. 9 juni 1910
Tegen een jaarlijks huurprijs van vijf en zestig gulden een woonhuis met schuur en tuin.
Hij verbindt zich om voor hetzelfde bedrag van vijf en zestig gulden te zullen op behoorlijke diepte en breedte en schoonhouden der molensloten van voormelde polder.
Deze overeenkomst wordt aangedaan voor den tijd van vijf jaren ingaande 1 januari 1910 en eindigend op 31 december 1915.
Aldus gedaan Loosduinen 12 juli 1910
getekend door;
Jac. van Zeijl de voorzitter Piet Hofstede
De secretaris A.J.Verhoeven

Met dank aan het beschikbaar stellen van het onderzoek, gedaan door mw Ria van Schie-Omtzigt.

nog waarneembaar

Woonhuis in molenrestant.

foto's

foto's