Molen De Pijl / De Sparreboom, Amsterdam

Amsterdam, Noord-Holland
verdwenen molen

foto gezocht

korte karakteristiek

naam
De Pijl / De Sparreboom
modeltype
Paltrokmolen
functie
zaagmolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06494 m
oude dbnr.
V7176
Meest recente aanpassing
| Links en dbnr's aangepast naar Tenbruggencatenummer

locatie

plaats
Amsterdam
plaats aanduiding
aan het Zuidelijk Zaagmolenpad
gemeente
Amsterdam, Noord-Holland
streek
Amsterdam
kadastrale aanduiding
Amsterdam B (2) 663 Firma Martinus & Johannes Glasbergen, houtzagers
geo positie
X: 121.501, Y: 485.391
N: 52.3554, O: 4.89549

levensloop

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwijningsjaar
gesloopt

constructie

modeltype
Paltrokmolen
krachtbron
wind
functie

kenmerken windmolens

plaats bediening
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
onderkruier
kruiwerk
onderkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

De Pijl werd later De Sparreboom genoemd.
Bron: "De molens van Amsterdam", G.J. Honig, 1929, blz. 127.

Leydse Courant, 2 okt. 1737:
"Op Maandag 21 October 1737, te Amsterdam in 't Oudezyds Heeren Logement, publik verkopen een extra sterke en bekalante HOUT-ZAAGMOOLEN, genaamt de Sparreboom, staande op het Zaagmolenspad, aan de Z.Z., even buyten de Utrechtse Poort, met deszelfs Huyzinge, Lootsen, Tuyn, en verdere Getimmerte, Gereedschappen, Schuyten, en wat daar op Aard- en Nagelvast is enz."

Amsterdamse Courant, 4 nov. 1760:
"op Maandag den 10 Nov., te Amsterdam in 't Oude Heeren Logement:
een extra welgelegen Hout-Zaagmolen, zynde een Paltrok, genaamt de Sparreboom, met zyn Werven, Huizinge en Tuin, alsmede Knegts Wooningen, Lootsen en verdere Getimmertens, mitsgaders losse en vaste Gereedschappen, staande en gelegen buiten de Utregtsepoort, op het Zuidpad."
-----

Testament gedateerd 20 november 1788 van Nicolaas Josua Obbens, koopman in hout, en echtgenote Maria Willemina Obbens beide wonend in deze molen.
Gemeentearchief Amsterdam, toeg. 5075, inv. 16296, pag. 497 e.v.

In een verklaring van 25 februari 1790 worden de namen genoemd van de molenaars van molen de Grote Dommekracht (dbnr. 7174), namelijk Hermanus Knipscheer, en van molen de Sparreboom, namelijk de heer Obbens.
Gemeentearchief Amsterdam, toeg. 5075, inv. 17698, pag. 218 e.v.

Executeursbenoeming gedateerd 27 augustus 1793 door Nicolaas Josua Obbens, koopman in gezaagd en ongezaagd hout, wonend in deze molen.
Gemeentearchief Amsterdam, toeg. 5075, inv. 16313, pag. 462 e.v.
Arjen Lobach, 2022-2023.
-----

Algemeen Handelsblad, 9 okt. 1867:
"VERKOOPING VAN HUIZEN.
Maandag 7 Oct., in de Brakke Grond, des Avonds ten 6 ure.
... 2. Tot amotie: De Opstal van den Houtzaagmolen de Sparreboom, buiten de Utrechtsche Barrière aan het Zuidelijk Zaagmolenspad. ƒ 600. J.A. Siewe Jr. ..."

Algemeen Handelsblad, 5 nov. 1867:
"WILLIGE VERKOOPING door H.G. GEERS Gz., Makelaar in Vaste Goederen en Ondernemer van Verkoopingen.
No. 1 op Donderdag den 7den November 1867, op de Werf van den geamoveerde Paltrok-Zaagmolen de Sparrenboom, gelegen aan het Zuidelijk Zaagpad buiten de Utrechtsche Barrière, van deszelfs HOUTWAREN, als zware gave Eiken en Greenen Balken, Ribben en Riggels, Deelen in differente lengten en dikten, Planken en Brandhout. ... "
afbeelding van onze ondersteuners