Molen De Morgenster, Gorredijk/ De Gordyk

Gorredijk/ De Gordyk, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
De Morgenster
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen, pelmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03266 z
oude dbnr.
V2437
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 03266 z De Morgenster (Gorredijk/ De Gordyk)
coll DVM

locatie

plaats
Gorredijk/ De Gordyk
plaatsaanduiding
thans Stationsweg te Gorredijk, destijds omgeving dorp Terwispel
gemeente
Opsterland, Fryslân
geo positie
X: 200376, Y: 557977
N: 53.00683, O: 6.06322

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
67 voet
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
geschiedenis
Op 17 december 1881 is een verzoek ingediend tot het oprichten van deze molen.

Meinte Annes de Boer, bakker en molenaar te Oosterwolde liet begin 1880-er jaren zijn korenmolen in Duurswoude (Tenbruggencatenummer 06459 f) afbreken. Hij vestigde zich als landbouwer in Gorredijk, waar zijn zoon Anne in 1882 de korenmolen De Morgenster had opgericht. Mogelijk werd bij de bouw van deze molen gebruik gemaakt van de molen in Duurswoude.

Op 2 juni 1904 is de molen tijdens een onweersbui in brand gevlogen en geheel verbrand. De familie De Boer is in 1905 naar Amerika vertrokken.

Bron: Uit de knipseldoos, art. door Popke Timmermans in De Utskoat nr. 56, dec. 1989.

aanvullingen

trivia
Volgens De Utskoat nr. 93, maart 1999, huurde A. de Moer van 1902 tot 1904 zeilen bij zeilmakerij Wouda in Meppel. De molen zou op 11 juni 1904 zijn verbrand.

-----

IN 'De Tijd' van 28-6-1882 staat het volgende bericht: Boven Gorredijk sloeg de bliksem in een in aanbouw zijnden molen van den heer M. de Boer. Eén der roeden, daags te voren aangebracht, werd tegen den grond geworpen. Brand is echter niet veroorzaakt.

Inform. van Erik Stoop, 17 januari 2016

-----

Nieuwsblad van Friesland, 4 juni 1904

Molenbrand te Gorredijk.
GORREDIJK, 2 Juni. Zware rookwolken kondigden heden morgen aan, dat er in de nabijheid onzer plaats brand was ontstaan. Op onderzoek uitgegaan, bleek weldra dat de rog- en pelmolen van den heer A. M. de Boer alhier in brand stond. De spuit van bier was weldra op het terrein aanwezig en kon er alleen toe medewerken, dat de belendende gebouwen, d.w.s. de woonhuizinge en de op eenigen afstand staande marechaussee kazerne, gespaard bleven. Daar de windrichting gunstig was, Mocht dit ook gelukken. De molen met hetgeen 'daarin aanwezig was, o.a. mais en raapkoeken, was binnen een half uur ongeveer, door het vuur verteerd. Een paar hokken in de nabijheid werden ook vernield, terwijl eenige hennen, die te broeden zaten, den dood in de vlammen vonden. Molen en inventaris zijn, naar men verneemt, voor 12 k 18 mille verzekerd bij „de Nijverheid" te Leeuwarden. Omtrent de oorsaak van den brand valt niets met sekerheid te melden. Er zijn er die beweren 'dat de brand kan zijn ontstaan door broeiing van veevoederkoeken of steenkolen ; anderen achten dit minder waarschijnlijk; een feit is het evenwel, dat ter plaatse waar een en ander zich bevond, het meest vuur werd aangetroffen. De brand trok veel bekijks, t was zwart van menschen. Behulpzame handen bracht den inboedel in veiligheid, doch zooals naderhand bleek, zóó onhandig, dat vele voorwerpen in erge mate beschadigd werden.


-----

Tubantia
28-06-1882

Te Gorredijk is de bliksem geslagen in den nieuwe roggemolen van A.M. De Boer. De schade is niet gering, doch gelukkig geen brand ontstaan. Vier molenmakers bevonden zich in den molen, toen vuur en zwaveldamp hen voor een oogenblik bedwelmden. Zij kwamen echter met den schrik vrij. Niet alleen is de ééne roede, die met de nog onbekleede spits recht omhoog stond, voor een groot deel afgeslagen, maar op verschillende plaatsen hebben balken en bintwerk geleden. De molen is te Utrecht verzekerd.