Molen De Rozenburg, Zwijndrecht

Zwijndrecht, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Rozenburg
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
rijstpelmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01519 b
oude dbnr.
V621
Meest recente aanpassing
| Foto
media-bestand
Molen 01519 b De Rozenburg (Zwijndrecht)
Fotograaf onbekend, coll. DVM

locatie

plaats
Zwijndrecht
plaatsaanduiding
Westkeetshaven/Ringdijk
gemeente
Zwijndrecht, Zuid-Holland
streek
Zwijndrechtse Waard
geo positie
X: 104418, Y: 425493
N: 51.81576, O: 4.65364

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
inrichting

ijzeren molenas

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
gesloopt
geschiedenis

Vanaf 1908 tot 1932 was firma Howard en Co. eigenaar van de rijstpellerij.
In 1917 ontving de fabriek het predicaat 'Koninklijk'.
Jaren lang heeft de rijstpellerij onder de naam Euryza nog stand gehouden.
In het jaar 2000 kwam er een einde aan de rijstpellerij, een belangrijk stukje geschiedenis van Zwijndrecht, ging hiermee verloren.
Euryza verhuisde in 2001 naar Duitsland.

16-03-1846 Dagblad van 's Gravenhage
"In den morgen van den 12 heeft in het dorp Zwijndrecht, nabij Dordrecht, op den pel- en trasmolen van Van Loon, een treurig ongeluk plaats gehad. De zoon van den molenaar, een jongeling van 15 jaren, bezig zijnde de kammen van den molen te smeren, is in dezelve beklemd geraakt, en wel zoodanig, dat hij een oogenblik daarna er geheel verpletterd werd uitgehaald. "

09-11-1860 Binnenlandsche Berigten, Leyden
"Te Zwijndrecht had Maandag ll. het volgende ongelijk plaats.
In den molen van den heer , van Loon moest een nieuwe steen worden ingebragt, ter zwaarte van ongeveer 4000 Ned.u. Tot hulp bij dit gevaarlijk werk was door den eigenaar uitgenoodigd de molenmakersknecht R. Borgmeijer, die op dat oogenblik in zijnen olie- en trasmolen te Dordrecht werkzaam was. Onder het ophijschen van den steen brak de ketting, waaraan deze was bevestigd en het gevaarte trof den werkman zoodanig tegen de borst, dat hij nog slechts enkele teekenen van leven gaf. De ongelukkige laat eene ziekelijke vrouw en 4 hulpbehoevende kinderen achter."

24-09-1860 Opregte Haarlemsche Courant
"Er wordt gevraagd, een bekwaam PELDER, tegen goed Loon, om dadelijk in dienst te treden, voorzien van goede getuigschriften. Adres in persoon of franco Brieven, te Zwijndrecht, op den Pel- en Trasmolen bij H. VLIEGENTHART."

In 1863 werd de rijstfabriek van Van Schaardenburg opgericht met de daarbij behorende rijstpelmolen.
Eerst ging het pellen via windkracht, maar de modernisering deed ook hier zijn intrede en men ging over op elektrisch aangedreven motoren.

20-07-1867 Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 
“Dordrecht, 19 Julij. In den vroege morgen van heden is in de Groote Lindt een korenmolen afgebrand. Nopens de oorzaak enz. is mij tot heden niets met zekerheid bekend”

20-07-1867 Algemeen Handelsblad
“Dordrecht, 19 Julij. Heden nacht ten 2 ure is in de Groote Lindt, de korenmolen, toebehoorende aan den Heer Vliegenthart, te 's Gravendeel, afgebrand. Nadere bijzonderheden ontbreken”
nb. Groote Lindt klopt niet, ook 's Gravendeel klopt niet.

22-07-1867 Algemeen Handelsblad
"Groote Lindt, 19 Julij. Heden in den vroegen ochtend heeft alhier en in den omtrek een vreeselijk onweder gewoed, vergezeld van zware stortregens en zelfs hagelslag, waardoor veel schade is veroorzaakt."

03-10-1867 Nieuwe Rotterdamsche courant
“Uit de hand te koop:
De steenen opstand van een WIND-KORENMOLEN
tot herbouw of afbraak: een puike IJzeren molenas; een solied Huis, Schuur en Erf; het Huis ingerigt tot Broodbakkerij, staande en gelegen te Groote-Lindt bij Dordrecht.
Informatiën bij den Heer J. VAN 'T HOF, Burgemeester te Groote-Lindt, en J. Vliegenthart, te Delfshaven”

19-07-1880 Het nieuws van den dag
"Hendrik Vliegenthart,
Stoomrijstpelmolen te Zwijndrecht, vraagt om zoo mogelijk dadelijk in dienst te treden, een bekwaam MACHINIST-STOKER, liefst gehuwd. Men adresseere zich in Persoon of met franco brieven, onder overlegging van goede getuigschriften en met vermelding waar men vroeger als zoodanig heeft dienst gedaan. Zij, die een Landsmachine gedreven hebben, genieten de voorkeur."

19-07-1880 Het nieuws van den dag
"Hendrik Vliegenthart,
Stoomrijstpelmolen te Zwijndrecht, vraagt om zoo mogelijk dadelijk in dienst te treden, een bekwaam MACHINIST-STOKER, liefst gehuwd. Men adresseere zich in Persoon of met franco brieven, onder overlegging van goede getuigschriften en met vermelding waar men vroeger als zoodanig heeft dienst gedaan. Zij, die een Landsmachine gedreven hebben, genieten de voorkeur."

30-12-1894 Schager Courant,  p. 7/8 
"Te Dordrecht werden alle aan de rivier liggende havens en straten door het water overstroomd. De rijstpelmolen der firma Vliegenthart te Zwijndrecht, waar een aantal koeien verdronken, moet voor eenige duizenden guldens schade beloopen hebben."

nog waarneembaar

De molenstenen staan opgeslagen op de gemeentewerf, maar dat is niet zeker.

aanvullingen

trivia

Ligging volgens Ten Bruggencate: Dorp, tusschen Dijk en Merwe (juli 1925).

Rond de 19e/20e eeuw stonden er 7 industriemolens in Zwijndrecht. Vóór die tijd was er ook al een papiermolen.
Vanaf de brug over de Oude Maas (Zwijndrecht-Dordrecht) gezien naar het oosten, stonden er de volgende industriemolens zaagmolen De Rietvink, zaagmolen De Grienduil, rijstpelmolen De Rozenburg, oliemolen De Eendracht en de oliemolen Welgelegen.
Verder nog ter hoogte van De Rozenburg benedendijks korenmolen Landzigt.