Molen De Oranjeboom, Voorschoten

Voorschoten, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Oranjeboom
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00981
oude dbnr.
V577
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 00981 De Oranjeboom (Voorschoten)
Foto: voor 1946, coll. DVM

locatie

plaats
Voorschoten
plaatsaanduiding
langs de Vliet
gemeente
Voorschoten, Zuid-Holland
streek
Rijnland
kadastrale aanduiding 1811-1832
Voorschoten B (1) 599 Bartholomeus van Dorp, koornmolenaar
geo positie
X: 91222, Y: 459653
N: 52.12141, O: 4.45593

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
versieringen
Er zat een mooie gevelsteen in de romp gemetseld. De vereniging Oud-Leiden kocht de steen aan voor ƒ 27,50 om ervoor te zorgen dat hij behouden bleef. De steen zit thans ingemetseld in een woonhuis op enige afstand van de oude standplaats van de molen.

De gevelsteen zat boven de deur van de molen ingemetseld, eronder stond te lezen:


ORANYE BOOM IS MYN NAAM
OM KOOREN TE BREKEN
BEN IK BEKWAAM
ANO 1739

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
afgebroken
geschiedenis
In 1739 was Ary Toledo de eigenaar van de molen en hij gaf de molen de naam 'de Oranjeboom'.

De molenaar was verplicht de aanlegsteiger te vernieuwen en de beschoeiing en de laan te onderhouden. In 1796 kreeg hij toestemming om bier en sterke drank te tappen in zijn woonhuis.

In het voorjaar van 1801 vroeg molenaar Van Dorp toestemming zijn huisje te mogen verplaatsen omdat het te dicht bij de molen stond. Dit werd toegestaan, de kosten van de verplaatsing bedroegen acht of negen gulden. In die tijd was de molenaar tevens sergeant/commandant van de weerbare mannen van het dorp.

De molen was vanouds ingericht met één koppel stenen doch later kreeg hij er drie koppel bij en tenslotte werd er weer een koppel verwijderd. Dit waren van oorsprong blauwe stenen, later behield men een koppel blauwe 17-ers voor het malen van tarwe en verving men de overige stenen door kunststenen.

Algemeen Handelsblad, 18 augustus 1860
openbare VRIJWILLIGE VERKOOPING
in het logement het Wapen van- en te Voorschoten, op Woensdag den 22sten Augustus 1860 bij Opbod en Woensdag den 29sten Augustus 1860 bij Afslag, beide de dagen des Voormiddags ten Elf ure, ten overstaan van den Notaris J. Tromer, te Voorschoten, van:
no.1. De kapitale welbeklante en zeer voordeelig gesitueerde Steenen WIND-KORENMOLEN genaamd DE ORANJEBOOM, met de daartoe behoorende losse en vaste GEREEDSCHAPPEN, benevens afzonderlijk daarbij staande solide en goed ingerigte WOOS, KOE- en PAARDENSTALLING verder getimmerte, erf en tuin en een gedeelte LAAN, enz..

Op de kap stond het jaartal 1879. In dat jaar verkocht Van der Sluis de molen aan Abram Adrianus Kranenburg. De molen bleef in het bezit van deze familie tot hij werd afgebroken, met een onderbreking van omstreeks 1921 tot 1924/25, toen de molen in het bezit was van P.A. Warmerdam.
In 1879 werd de molen gerepareerd door molenmaker Romeijn van de Achterweg.

Leidsch Dagblad, 9 juni 1879
STEENEN WINDKORENMOLEN,
genaamd "de Oranjeboom", zeer gunstig gelegen, ook voor eigen handel, aan den Vliet of de trekvaart, tusschen 's-Gravenhage en Leiden, onder de gemeente Voorschoten, met een daarbij staand Woonhuis, gemerkt no.168, een ruim wagenhuis en paardenstalling, gemerkt no. 167, een koeienstal met varkenshok, benevens eenen grooten open grond, thans gebruikt wordende als groententuin, zeer geschikt voor de oprichting eener fabriek of handelsonderneming, thans tevens dienende als vaste aanlegplaats voor de trekschuiten tusschen Delft, 's-Gravenhage en Leiden, met de met grasgewas en boomen bezette laan, voerende tot nabij en toegang gevende tot het dorp Voorschoten, een en ander kadastraal bekend gemeente Voorschoten, Sectie B, no.599, 600, 1253, 1254 en 1886, ter grootte van 50 aren en 90 centiaren.
Het te verkoopene is dagelijks te bezichtigen en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op den 1sten Augustus 1879.


Leidsch Dagblad, 16 juni 1879
OPENBARE VERKOOPING
De Windkorenmolen: "de Oranjeboom", gelegen aan de trekvaart tusschen 's-Gravenhage en Leiden, onder de gemeente Voorschoten, met bijbehoorende Gebouwen, Groententuin en Laan, kadastraal bekend Sectie B, nos. 599,600,1253, 1254 en 1886, ter grootte van 50 aren en 90 centiaren, op den 12den Juni 1879 door den te Delft gevestigden Notaris Mr. P. Post Uiterweer aldaar geveild, is in bod gekomen op f 7000
Later verhoogd met f 400. Staat alzoo nu in bod op f 7400.
De afslag blijft bepaald op Donderdag den 19den Juni 1879, des middags te 12 uren, in het Venduhuis der Notarissen te Delft. Inmiddels gelegenheid tot bodverhooging.
Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris Post Uiterweer voornoemd.


Gedurende het jaar 1903 werkte molenaar Bart Brinkhuis op deze molen.

Vanaf 1905 bemaalde Arend W.C. Kranenburg de molen en tenslotte diens zoon Abram Adrianus.

Nieuw Leidsche Courant, 1 februari 1924
Voorschoten - Gisteren had de verkooping plaats van de wind- en stoomkorenmolen en twee huizen, ten overstaan van Notaris C.J.A. Boom in Hotel Deurloo.
Perceel 1 en 2, de korenmolen "de Oranjeboom" met woonhuizen, schuren en hooiberg aan den Vliet alhier en een woonhuis no. 29 in bod op f 14510 werd afgemijnd op f 225. Kooper J.P. Warmerdam voor f 14735. Perceel 3, Landhuis en tuin aan den Veurschen Weg no.37 is niet gegund.

In het Leidsch Dagblad van 24 april 1940 stond te lezen dat de molen gesloopt was, de molen was zwaar vervallen en zou niet meer te redden zijn.
Informatie oa: Nico Varkevisser, 22 okt. 2020.

Na jaren stilstand werd de molen gesloopt, ter plaatste vindt men thans een kleine jachtwerf.
nog waarneembaar
Sinds 1954 is de gevelsteen te vinden ingemetseld in een flat aan de Oranjeboomstraat.