Molen van J. Dekens, Annen

Annen, Drenthe
v

korte karakteristiek

naam
Molen van J. Dekens
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00684 a
oude dbnr.
V2683
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 00684 a Molen van J. Dekens (Annen)
Foto: Piet Kaan, opname maart 2006,
fragment van wandplaat Roelof Schuiling (1912)

locatie

plaats
Annen
plaatsaanduiding
aan de weg naar Zuidlaren
gemeente
Aa en Hunze, Drenthe
geo positie
X: 244493, Y: 564322
N: 53.05831, O: 6.72209

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1918 - 1929
geschiedenis

Jan Harm Dekens, (geboren 26-4-1798 te Zuidlaren),  gehuwd met Maria Geerts Kammer (geb. 15-3-1798 ook in Zuidlaren). 
Nadat Jan Harm in 1853 gestorven was, wilde Maria een molen bouwen richting Spijkerboor. Dat blijkt uit een besluit van 18 september 1861 om het verzoek in te willigen om op het perceel kadastraal bekend als Sectie G, n° 329 (Groenlanden) een Wind- Koren- en Watermolen te mogen oprichten. “Mits de te bouwen molen tenminste 60 ellen van openbare wegen verwijderd zal zijn indien de raden niet boven zwikstellingen zullen draaien en tenminste 30 ellen wanneer dat wel het geval is”. 

01-09-1871: Dan wordt er een vergunning verleend aan Geert Dekens, van beroep molenaar wonende onder Annen, om een wind-, koren- en pelmolen te bouwen draaiend boven zwikstellingen op het perceel Sectie I n° 1531, tenminste 30 meter van de openbare weg af . 

1873: Verkoop van de grond aan Harm Jan Dekens, molenaar te Annen. De oppervlakte van de molen bedroeg ~ 50 m². Harm Jan -geboren in 1850- is de zoon van Geert. Een gedeelte van de grond blijft nog in eigendom bij Warner Egbert Schuiling. In 1887 wordt er een huis bij gebouwd. 

Maria is inmiddels in Annen overleden op 5 april 1881.

29-05-1883: Provinciale Drentsche en Asser courant: 
Annen, 26 Mei. De molenaar H. J. Dekens en diens vrouw alhier begaven zich gisternamiddag even van huis om eenig werk in 't veen te verrichten. Twee hunner kinderen, nu van ’t ouderlijk toezicht ontslagen, gingen in den molen en hadden weldra de zwikstelling beklommen. De jongste der twee, een jongentje van omstreeks zes jaren, had 't ongeluk van deze hoogte, ongeveer 20 voeten, te vallen, met den ongelukkigen afloop, dat zijn dijbeen gebroken was. Voor eene les bij zoovele, om vooral toezicht op kinderen te houden, daar ze toch geen oogenblik alleen zijn vertrouwd.

Ingezonden door Caroline Schaeffer, 20 mei 2021

12-10-1885: Provinciale Drentsche en Asser courant

Verkoop - Molen.
MR. R. DRIESSEN TER MEULEN, Notaris te Zuidlaren, zal, op Donderdag 29 October 1885, des voormiddags 11 uur, ten huize van J. POPKEN te Annen en ten verzoeke van H. J. DEKENS aldaar, publiek verkoopen: een Wind-Korenmolen

met daarbij staand Huis. Erf en Bouwland, groot te zamen 28 ares, 40 centiares, staande en gelegen te Annen, gemeente Anloo, aan den straatweg aldaar, 't welk een behoorlijk bestaan kan opleveren. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij den eigenaar.

 In 1891 wordt de molen verkocht: aan een zekere Berend Berends Berg, koopman uit Sappemeer. (Het hoe en waarom hopen we nog te achterhalen) Intussen is Roelof, de broer van Geert, getrouwd met Grietien Popken. Hun oudste kind Jan Popken Dekens is geboren in 1867. Hij wordt als Jan Roelofs Dekens uiteindelijk de eigenaar van het hele complex : molen, huis, stookhok, schuur en bouwland. Hij is tevens de laatste molenaar.

14-07-1910: wordt er een verzoek ingediend door J. Dekens om op Sectie I n° 2178 een stoomkorenmolen te vestigen. Er is nog een mooie ontwerpschets van het gebouw dat de “locomobiel” moet gaan huisvesten. 3 Januari 1911 wordt door het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel de vergunning verleend om “den stoomketel te plaatsen in den korenmolen”.

15-10-1915: Dan lezen we dat er een bouwvergunning is aangevraagd op 15 oktober 1915 voor een coöperatieve stoomzuivelfabriek en korenmalerij plus directeurswoning te Anloo op perceel K n°1656. 
Het is stil geworden rond de molen in Annen………..
Rond 1919 verschijnt de slopershamer.

nog waarneembaar

aanvullingen

trivia

NB De aangegeven locatie is een schatting naar de TMK van 1898.

De tweede afb. zijn restanten van de molensteen op het garagepad aan de Zuidlaarderweg 110 te Annen.
Molenaar was J. Dekens.