Molen De Poolster / De Pool / Molen van Looze, Hippolytushoef

Hippolytushoef, Noord-Holland
verdwenen molen

media-bestand
Molen 00346 De Poolster / De Pool / Molen van Looze (Hippolytushoef)
Foto: nn. coll DVM

korte karakteristiek

naam
De Poolster / De Pool / Molen van Looze
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
korenmolen, pelmolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00346
oude dbnr.
V1386
Meest recente aanpassing
| Links en dbnr's aangepast naar Tenbruggencatenummer

locatie

plaats
Hippolytushoef
plaats aanduiding
gemeente
Hollands Kroon, Noord-Holland
plaats(en) voorheen
buurtschap Zandburen
streek
Wieringen
geo positie
X: 126.605, Y: 547.436
N: 52.91327, O: 4.96509

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

De molen stond in de buurtschap Zandburen, op het voormalige Zuiderzee-eiland Wieringen. Rond 1862 werd hij gesloopt, daarna werd op dezelfde plaats De Poolster gebouwd, beter bekend als De Pool.

Volgens een jaartal in het bovenwiel bleek dit molenonderdeel uit 1672 te stammen. Bij de molen hoorde een molenaarshuis, daarnaast was een weiland met schapenwalletjes, met planken afgezet.

Tot 1939 was ene Lont de eigenaar. De molen werd toen overgenomen door de firma Looze, die de molen in 1943 grondig herstelde om hem weer in bedrijf te nemen voor de mensen die graan opgescharreld hadden bij boeren en dat wilden laten malen. Het plan was om een motor in de molen te plaatsen vanwege de windhinder van de uitbreidingen van Hippolytushoef.

In 1945 was molenmaker Moeijes uit Obdam een week bezig met reparaties, die waren op vrijdag 5 mei 1945 gereed, en diezelfde nacht sloeg de bliksem in en verbrandde de molen. Van de bouw van de molen in 1862 zou nog een steen bewaard gebleven zijn. De beide molenstenen werden in de tuin van de molenaarswoning geplaatst.

Bronnen:
- "Uit Wieringer en land leven in de taal", door Jo Daan.
- "Wieringer molens en molenaars", artikel in "Op de hòògte" 2004 nr. 2, Historische Vereniging Wieringen. Met dank aan H. van der Kaay.


Koopcontract

"De ondergeteekende Dirk Kort Thijszoon, molenaar wonende te Zandburen op Wieringen verklaart bij deze te verkoopen en onder vrijwaring als volgens de wet in eigendom over te dragen aan de medeondergeteekenden Cornelis Kaan Pauluszoon, koopman, wonende te Hippolytushoef op Wieringen en Jan Lont Dirkszoon, landman, wonende te Zandburen op Wieringen, die verklaren tezamen voor gelijke deelen te koopen en in eigendom te aanvaarden: Een korenmolen met erf te Zandburen .....voor een totale koopprijs van fl 4000....30 augustus 1919."

Scheiding Gemeen bezit

"De ondergeteekenden Cornelis Kaan Pauluszoon, koopman, destijds te Wieringen, thans wonende te Weesp, en Jan Lont Dirkszoon, landman te Zandburen op Wieringen, verklaren bij deze te willen overgaan tot scheiding en deeling van een korenmolen, genaamd 'de Pool', kadaster Gemeente Wieringen,Sectie C nummer 192, groot 3 aren 30 centiaren, en de daarbij behoorende gereedschappen, waaronder koekbreker, wagen, en bascule als anderszins, welke roerende zaken partijen volkomen bekend zijn en niet nader behoeven te worden omschreven.
Gevolg gevende aan hun voornemen, zoo verklaren partijen bij deze toe te deelen alle voorzegde onroerende en roerende zaken aan den ondergeteekende Jan Lont Dirkszoon, voornoemd, onder de verplichting om aan zijn mede deelgenoot in contanten op te leggen de helft der geschatte waarde, totaal fl 5000 welke helfts ad fl 2500 die deelgenoot verklaart te hebben ontvangen en daarvoor te kwiteren zonder voorbehoud....21 februari 1921."

De originele acten zijn in het bezit van Rene Bijkerk.
nog waarneembaar

aanvullingen

trivia
Foto 2 is met toestemming overgenomen uit "Op de hòògte.
-----

Algemeen Weekblad 28 sept. 1863:
"Men presenteert op Woensdag den 7. October 1863, des avonds 7 ure, in het Logement HET SCHIPPERSHUIS te Hypolitushoef op Wieringen, ten overstaan van den te Texel residerenden Notaris JOHANNES LUDOVICUS KIKKERT, publiek te verkoopen:
No. 1. Een bijna nieuw gebouwde KOORN- en PELMOLEN, benevens eene MOLENAARSWONING en ERF en een Perceel WEILAND, elkander annex, staande en gelegen aan den Koningsweg, in de nabijheid van Hypolitushoef op Wieringen, hebbende te zamen eene oppervlakte van 80 Roeden 20 Ellen, kadastraal bekend Sectie C, Nommers 2359, 2360 en 2361."
-----

De foto's zijn ons toegezonden door Rene Bijkerk en Marijke Schipper-Looze (stiefdochter van Klaas Looze), waarvoor onze dank!
afbeelding van onze ondersteuners